Uklanjanje pra ine

Man Pride

Prije postavljanja cijelog sustava za izvlaèenje pra¹ine u odreðenoj prostoriji, mora se instalirati odgovarajuæi sustav za odsisavanje pra¹ine. Pravi sustav, to je sustav posebno dizajniran, individualno prilagoðen potrebama stana s razlièitom opra¹ivanjem.

Projektiranje sustava za ekstrakciju pra¹ine je usluga koja se treba naruèiti dobrom in¾enjerskom poduzeæu. Prije nego ¹to ured i njegovi ljudi ispravno rje¹avaju dizajn tijela u sredi¹njem redu, moraju znati trgovinu i napraviti detaljne eksperimente i analize. U projektu odabira odgovarajuæih strojeva za ventilaciju potrebno je na poèetku se upoznati sa specifiènostima proizvodnje postrojenja i izraditi prvi projektni rad temeljen na spoznajama i praksi. Sve bi trebalo biti sjajno i lagano, tako da je u perspektivi dizajniran sustav odsisavanja pra¹ine savr¹eno programiran u odreðenoj jedinici. Prilikom ovih pred-projektnih analiza najva¾nija je procjena brzine zraka u kontaminiranom interijeru, va¾no je u stanu odrediti broj izmjena zraka uz sanepidu principe, te procijeniti brzinu zraka u cjevovodima kako bi se sprijeèila kontaminacija u njima. Da æe mnogo biti dobro procijenjeno i da æe odrediti sve potrebne podatke koje æe sustav za prikupljanje pra¹ine dobro osmisliti, to æe biti u perspektivi obavljanja va¹e uloge, a tijek njegove usluge neæe biti prevelik. Cijeli sustav otpra¹ivanja je takoðer dovod zraka za èistu zraku, kao i oporavak zraka koji je koristan zimi. Odabirom odgovarajuæih ureðaja i odgovarajuæih sakupljaèa pra¹ine, zrak se ne samo mo¾e oèistiti, veæ se i oporaviti u obliku topline ili svje¾eg zraka. Ispravno dizajniran sustav otpra¹ivanja, koji je uvelo rukovodstvo tvornice, dovoljan je da ga se jednostavno i jednostavno pohrani i oèisti kako bi se sprijeèilo njegovo punjenje i trajno o¹teæenje. Zahvaljujuæi takvom ureðaju, sva jela za odvlaèenje pa¾nje i ventilaciju radit æe mudro, ali æe zadovoljiti na¹u vrijednost u iznosu, a zaposlenici æe se igrati na dobro oèi¹æenim mjestima.