Procjenu rizika od zidara

Nu¾nost izrade materijala za procjenu rizika od eksplozije i materijala za za¹titu od eksplozije odnosi se na jedinice u kojima knjiga s zapaljivim sadr¾ajem mo¾e rezultirati uvozom opasnih eksplozivnih smjesa i provesti opasnost od eksplozije na radnom mjestu. Mnoge strane tvrtke nude sveobuhvatnu podr¹ku u razvoju podr¹ke za za¹titu od eksplozije, tj. Za¹titu od eksplozije u industrijskim sferama.

U ulozi ili skladi¹tenju tvari koje mogu djelovati eksplozivnom atmosferom zrakom, kao ¹to su plinovi, tekuæine, krute tvari s visokim stupnjem razgradnje - pra¹ina, tava mora procijeniti opasnost od eksplozije, ukazujuæi na podruèja na kojima postoji opasnost od eksplozije. Takoðer bi trebalo navesti u objektima i vanjskim podruèjima odgovarajuæe zone opasnosti od eksplozije zajedno s izradom grafièke dokumentacije o razvrstavanju i oznaèiti èimbenike koji se u njima mogu zapaliti.

cilj:Provesti procjenu i izvr¹enje sigurnosnog dokumenta na radnom mjestu prije eksplozije. Svrha izrade dokumenta je djelovanje zakonskih zahtjeva i minimiziranje rizika povezanih s moguæno¹æu eksplozivne atmosfere na radnom mjestu.

Naèin izvedbe usluge:Radna mjesta na kojima se mogu susresti eksplozivne atmosfere klasificirat æe se kao izgubljena na povr¹ini opasnosti od eksplozije.

Za¹tita od eksplozije i za¹tite od eksplozije:Druga faza æe biti provjera izvora paljenja prema dodatnom popisu: tople povr¹ine, plamenovi, uklj. paljenje èestica i plinova, iskre mehanièkog porijekla, elektrièni strojevi, lutajuæe struje i katodna za¹tita od korozije, statièki elektricitet, egzotermne reakcije, moguænost udara munje, radiofrekventni elektromagnetski valovi, ultrazvuk, ionizirajuæe zraèenje, adijabatski stres, i dodatno udarni valovi, ukljuèujuæi spontano paljenje pra¹ine. U uspjehu odreðivanja pojave eksplozivnih atmosfera provjerava se jesu li oprema i za¹titni stilovi za sva radna okru¾enja u kojima se mogu susresti eksplozivne atmosfere usklaðeni s kategorijama prikladnim za zone opasnosti od eksplozije.